ارائه اطلاعات و اخبار کامپیوتر مرتبط با رشته کامپیوتر
جهت دریافت طرح درس از لینکهای زیر استفاده نمایید :

طرح درس کاربر رایانه (با تشکر از همکار منطقه ۴)

http://www.uploadmb.com/dw.php?id=1304315820


طرح درس کاربر فلش:

   http://www.uploadmb.com/dw.php?id=1297674034


طرح درس طراح امور گرافیکی با رایانه :( با تشکر از همکار منطقه ۱۸)
http://www.uploadmb.com/dw.php?id=1297957086

   


  طرح درس وب پیشرفته:

http://www.uploadmb.com/dw.php?id=1298446041